Genesis (6/50)  

1. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery,
2. Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.
3. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let."
4. (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)
5. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé.
6. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci.
7. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil."
8. Noe však u Hospodina nalezl milost.
9. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem.
10. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta.
11. Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí.
12. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě.
13. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí.
14. Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou.
15. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká.
16. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro.
17. Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne.
18. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů.
19. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice
20. z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu.
21. Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně."
22. Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

  Genesis (6/50)