Genesis (50/50)    

1. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho.
2. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele
3. plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní.
4. Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu.
5. Můj otec mě zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, už umírám. Pochovej mě v mé hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se zpět."
6. Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž tě zavázal."
7. Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni egyptští hodnostáři.
8. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a skot zanechali v gošenském kraji.
9. Jely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod.
10. Když pak dorazili ke Goren-atadu poblíž Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce.
11. Když kananejští obyvatelé země viděli tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta.
12. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal.
13. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště.
14. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho otce.
15. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!"
16. Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal:
17. ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím tě, odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli.' Prosíme tě tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal.
18. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!"
19. Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?
20. Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí.
21. Už se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě.
22. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let.
23. Viděl Efraimovy syny až do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín.
24. Nakonec Josef řekl svým bratrům: "Já umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!"
25. Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: "Až k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste mé kosti odsud!"
26. Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve.

  Genesis (50/50)