Genesis (5/50)  

1. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby.
2. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk.
3. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set.
4. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery.
5. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel.
6. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše.
7. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery.
8. Set žil celkem 912 let a potom zemřel.
9. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana.
10. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery.
11. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel.
12. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela.
13. Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery.
14. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel.
15. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda.
16. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery.
17. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel.
18. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha.
19. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery.
20. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel.
21. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma.
22. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery.
23. Enoch žil celkem 365 let.
24. Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.
25. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha.
26. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery.
27. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel.
28. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna
29. a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil."
30. Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery.
31. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel.
32. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.

  Genesis (5/50)