Genesis (45/50)  

1. Tu se už Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům.
2. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to až do faraonova paláce.)
3. "Já jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli.
4. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: "Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta.
5. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život.
6. Už dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet.
7. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením.
8. Nebyli jste to tedy vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh! To on mě učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí.
9. Pospěšte si tedy, vraťte se k mému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně!
10. Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i synové tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš.
11. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.'
12. Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím já sám.
13. Povězte mému otci o vší mé slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte mého otce sem!"
14. Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v jeho objetí.
15. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit.
16. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi,
17. a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a vydejte se na cestu. Až dorazíte do kanaánské země,
18. vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta, abyste sáli tuk země.
19. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i svého otce.
20. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!"
21. A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu.
22. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů.
23. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset oslic nesoucích zrní, chléb a potraviny pro jeho otce na cestu.
24. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!"
25. A tak odešli z Egypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu.
26. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil.
27. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál
28. a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!"

  Genesis (45/50)