Genesis (40/50)  

1. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta.
2. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního pekaře -
3. a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef.
4. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když už byli ve vězení dlouho,
5. oba dva - číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři - měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem.
6. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na ně a hle, byli smutní.
7. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?"
8. Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi je."
9. Vrchní číšník tedy Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř
10. a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny.
11. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi."
12. Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny.
13. Už za tři dny tě farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem.
14. Až se ti však povede dobře, pamatuj na mě. Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal mě odsud ven.
15. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!"
16. Když vrchní pekař viděl, jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I já jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky.
17. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali."
18. Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny.
19. Už za tři dny tě farao připraví o hlavu - pověsí tě na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!"
20. Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře.
21. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi,
22. ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil.
23. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl.

  Genesis (40/50)