Genesis (4/50)  

1. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!"
2. Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu.
3. Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Hospodinu oběť z plodů země,
4. zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti,
5. ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu zkřivila tvář.
6. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář?
7. Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat."
8. Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho.
9. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?"
10. "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země!
11. Teď budeš zlořečenější než země, která otevřela ústa, aby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil!
12. Když budeš obdělávat zem, už ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem."
13. "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu.
14. "Pohleď, dnes mě vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli mě najde, ten mě zabije!"
15. Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu." Hospodin pak na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil.
16. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu.
17. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch.
18. Chanochovi se pak narodil Irad, Irad zplodil Mechujaele, Mechujael zplodil Metušaele a Metušael zplodil Lámecha.
19. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila.
20. Ada porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda.
21. Jeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly.
22. Cila také porodila, a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla Naama.
23. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte mě, ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil.
24. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn sedmasedmdesátkrát!"
25. Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain."
26. Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.

  Genesis (4/50)