Genesis (36/50)  

1. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod.
2. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona, Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Hivejce Cibeona,
3. a Izmaelovu dceru Basematu, sestru Nebajotovu.
4. Ada Ezauovi porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele.
5. Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou Ezauovi synové, kteří se mu narodili v kanaánské zemi.
6. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země Seír, daleko od svého bratra Jákoba.
7. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli jejich stádům stačit.
8. Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom).
9. Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír.
10. Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky Basematy.
11. Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenaz.
12. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady.
13. Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy.
14. Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova, vnučka Cibeonova: Jeuš, Jalam a Korach.
15. Toto jsou kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného: kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenaz,
16. kmen Korach, kmen Gatam a kmen Amalek. To jsou kmeny vzešlé z Elifaze v edomské zemi. Jsou to potomci Ady.
17. Synové Ezauova syna Reuele: kmen Nachat, kmen Zerach, kmen Šama a kmen Miza. To jsou kmeny vzešlé z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy.
18. Synové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To jsou kmeny vzešlé z Ezauovy manželky Oholíbamy, dcery Anovy.
19. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny.
20. Toto jsou synové Chorejce Seíra, domorodců v té zemi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana,
21. Dišon, Ecer a Dišan. To jsou kmeny Chorejců, Seírovi synové v edomské zemi.
22. Synové Lotanovi: Chori a Hemam. Lotanova sestra byla Timna.
23. Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam.
24. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona).
25. Děti Anovy: Dišon a Oholíbama, Anova dcera.
26. Synové Dišonovi: Chemdan, Ešban, Jitran a Keran.
27. Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan a Akan.
28. Synové Dišanovi: Úc a Aran.
29. Toto jsou kmeny Chorejců: kmen Lotan, kmen Šobal, kmen Cibeon, kmen Ana,
30. kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír.
31. Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král:
32. Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba.
33. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry.
34. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země.
35. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit.
36. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky.
37. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu.
38. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův.
39. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova.
40. Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet,
41. kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon,
42. kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar,
43. kmen Magdiel a kmen Iram. To jsou edomské kmeny podle svých sídlišť v jejich vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců.

  Genesis (36/50)