Genesis (34/50)  

1. Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky.
2. Když ji uviděl kníže té země, Šechem, syn Hivejce Chamora, zmocnil se jí a spal s ní - znásilnil ji.
3. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s ní laskavě.
4. Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!"
5. Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. Až do jejich příchodu tedy mlčel.
6. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil.
7. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí!
8. Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu.
9. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše.
10. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v ní, obchodujte a mějte ji za svou!"
11. Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete!
12. Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a já dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!"
13. Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu.
14. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru neobřezanému muži - to by pro nás byla hanba!
15. Vyhovíme vám, jen když budete jako my. Ať se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, dá obřezat.
16. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid.
17. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme si svou dceru a odejdeme."
18. Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila
19. a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.)
20. Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům:
21. "Tito muži se k nám chovají pokojně. Ať tedy bydlí v této zemi a obchodují v ní. Hle, země je přece dost prostorná i pro ně; berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim.
22. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni.
23. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, ať bydlí u nás!"
24. A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo vycházel z brány toho města.
25. Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví.
26. Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli.
27. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra.
28. Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli -
29. všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili.
30. Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste mě do neštěstí! Zošklivili jste mě obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí mě a budu vyhlazen - já i můj dům!"
31. Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?"

  Genesis (34/50)