Genesis (33/50)  

1. Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně
2. a postavil otrokyně s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za ně a Ráchel s Josefem dozadu.
3. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než došel ke svému bratru.
4. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali.
5. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka."
6. Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily se.
7. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se poklonili.
8. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si tě příznivě naklonit, můj pane."
9. Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří."
10. Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode mě tento dar. Když vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží.
11. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal na něj, až Ezau přijal.
12. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou."
13. Jákob mu však odpověděl: "Můj pán ví, že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře.
14. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. Já pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru."
15. Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň."
16. A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru,
17. zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky.
18. Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem.
19. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí.
20. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele."

  Genesis (33/50)