Genesis (28/50)  

1. Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer.
2. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana.
3. Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž tě rozplodí a rozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů.
4. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval Abrahamovi."
5. Tak Izák odeslal Jákoba pryč a ten se vydal do Padan-aramu k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebeky, matky Jákoba a Ezaua.
6. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer,"
7. a že Jákob poslechl svého otce a matku a odešel do Padan-aramu.
8. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery,
9. a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které už měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu.
10. Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu.
11. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku.
12. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země až k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé.
13. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni.
14. Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země.
15. Hle, já jsem s tebou! Budu tě chránit, kamkoli půjdeš, a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl."
16. Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a já jsem to nevěděl!"
17. V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!"
18. Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem.
19. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz.
20. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na mé cestě a dá mi chléb k jídlu a šaty k oblékání,
21. takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem.
22. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek."

  Genesis (28/50)