Genesis (25/50)  

1. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura.
2. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha.
3. Jokšan pak zplodil Šebu a Dedana a Dedanovi synové byli Ašurejci, Letušejci a Leumejci.
4. Midiánovi synové pak byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldaáh. Ti všichni byli synové Ketury.
5. Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi.
6. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země.
7. Abraham žil 175 let.
8. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.
9. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova,
10. na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára.
11. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí.
12. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina otrokyně, Egypťanka Hagar.
13. Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,
14. Mišma, Duma, Massa,
15. Chadad, Tema, Jetur, Nafiš a Kedma.
16. Toto jsou Izmaelovi synové a tato jsou jejich jména v jejich sídlištích a osadách - dvanáctero knížat jednotlivých kmenů.
17. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.
18. Jeho synové se usadili od Chavíly až k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se všemi příbuznými.
19. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka.
20. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana.
21. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala.
22. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina
23. a Hospodin jí řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník."
24. Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata.
25. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč.
26. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Dostal tedy jméno Jákob, to jest Bude v patách. Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let.
27. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma.
28. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba.
29. Jednou, když Jákob uvařil kaši, přišel Ezau z pole celý vyčerpaný.
30. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.)
31. Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství."
32. "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?"
33. "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství Jákobovi.
34. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou kaši, ten se najedl a napil a pak vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím.

  Genesis (25/50)