Genesis (20/50)  

1. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru,
2. říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to má sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji.
3. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!"
4. Abimelech s ní ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi?
5. Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to má sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!"
6. Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem tě také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se jí.
7. Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří."
8. Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou věc vylíčil, dostali ti muži veliký strach.
9. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na mě a na mé království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!"
10. Abimelech se Abrahama zeptal: "Co tě to napadlo, udělat takovou věc?"
11. Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba mě kvůli mé ženě zabijí!'
12. Kromě toho, je to opravdu má sestra. Je dcerou mého otce, ale ne mé matky, a tak se stala mou ženou.
13. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem jí: Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně říkej ‚To je můj bratr.'"
14. Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru.
15. Řekl: "Hle, má země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí."
16. Sáře pak řekl: "Hle, dal jsem tvému bratru tisíc šekelů stříbra; to ti bude zadostiučiněním přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna."
17. Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti.
18. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě.

  Genesis (20/50)