Genesis (19/50)  

1. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil se tváří k zemi
2. a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a až ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto prostranství."
3. Když však na ně velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby a oni jedli.
4. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků až po starce, všechen lid ze všech stran.
5. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!"
6. Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře
7. a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého!
8. Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co se vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu mé střechy."
9. Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudce? Naložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce vrhli a chystali se vylomit dveře.
10. Ti dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli.
11. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou, takže marně hledali vchod.
12. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud,
13. neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili."
14. Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje.
15. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby tě nesmetl trest tohoto města."
16. Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustili.
17. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten."
18. Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj!
19. Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. Já však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu.
20. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech mě prosím utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu naživu."
21. On odvětil: "Hle, i v této věci jsem tě vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze.
22. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje Coar, Maličké.)
23. Když Lot vešel do Coaru, vycházelo nad zemí slunce.
24. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe.
25. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.
26. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup.
27. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem.
28. Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece.
29. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel.
30. Lot potom z Coaru odešel a bydlel se svými dvěma dcerami v horách, neboť se bál bydlet v Coaru. Bydlel tedy se svými dvěma dcerami v jeskyni.
31. Prvorozená jednou řekla té mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem.
32. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce."
33. A tak té noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala.
34. Druhého dne pak prvorozená řekla té mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce."
35. I té noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala.
36. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otce.
37. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských až do dnešního dne.
38. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců až do dnešního dne.

  Genesis (19/50)