Genesis (16/50)  

1. Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar.
2. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl.
3. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu.
4. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat.
5. Saraj pak Abramovi řekla: "Za mé příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať mě s tebou rozsoudí Hospodin!"
6. Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s ní, co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, až od ní Hagar utekla.
7. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl.
8. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj."
9. Hospodinův anděl jí řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku."
10. Hospodinův anděl jí řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst."
11. Hospodinův anděl jí řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení.
12. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít."
13. Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí."
14. A tak ta studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem.
15. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší.
16. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let.

  Genesis (16/50)