Genesis (14/50)  

1. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch, elamský král Kedor-laomer a král národů Tidal
2. válčili proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šineábovi, králi Admy, Šemeberovi, králi Cebojim, a proti králi Bely (to jest Coaru).
3. Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře).
4. Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili.
5. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním, a pobili Refajce v Ašterot-karnajim, Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim
6. a Chorejce na jejich pohoří Seír až k El-paranu, který je nad pouští.
7. Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v Chasason-tamaru.
8. Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nim:
9. proti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi národů Tidalovi, šineárskému králi Amrafelovi a elasarskému králi Ariochovi - čtyři králové proti pěti.
10. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor.
11. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny a odtáhli.
12. Vzali také Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli.
13. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamreho, příbuzného Eškola a Anera, což byli Abramovi spojenci.
14. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále až k Danu.
15. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je až k Chobě (jež leží na sever od Damašku).
16. A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid.
17. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí).
18. Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno
19. a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země!
20. Požehnán buď Nejvyšší Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek.
21. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech."
22. Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země,
23. že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚Já jsem obohatil Abrama.'
24. Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl."

  Genesis (14/50)