Genesis (12/50)  

1. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu.
2. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním.
3. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě."
4. Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let.
5. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a přišli do ní.
6. Abram procházel tou zemí až k místu zvanému Šechem, až k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.)
7. Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal.
8. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno.
9. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu.
10. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý hlad.
11. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena.
12. Až tě Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí mě, ale tebe nechají naživu.
13. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu."
14. Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná.
15. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu.
16. Abramovi se díky ní vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy.
17. Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami.
18. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka?
19. Proč jsi říkal: ‚Je to má sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!"
20. Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl.

  Genesis (12/50)