Genesis (11/50)  

1. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy.
2. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ní.
3. Tehdy si spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty.
4. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!"
5. Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli.
6. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali.
7. Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého."
8. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět.
9. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi.
10. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada.
11. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery.
12. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha.
13. Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery.
14. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera.
15. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery.
16. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega.
17. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery.
18. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa.
19. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery.
20. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga.
21. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery.
22. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora.
23. Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery.
24. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha.
25. Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery.
26. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana.
27. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota.
28. Háran však zemřel ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach.
29. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky.
30. Saraj však byla neplodná, neměla děti.
31. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam.
32. Terach žil 205 let a zemřel v Cháranu.

  Genesis (11/50)