Genesis (10/50)  

1. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové.
2. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
3. Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma.
4. Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští.
5. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností.
6. Synové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.
7. Synové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan.
8. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi.
9. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem."
10. Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár.
11. Z té země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach
12. a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem.
13. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,
14. Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské.
15. Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta,
16. Jebusejce, Emorejce, Girgašejce,
17. Hivejce, Arkejce, Sinejce,
18. Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily,
19. takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar až ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim až k Leše.
20. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.
21. Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci.
22. Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.
23. Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek.
24. Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
25. Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan.
26. Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha,
27. Hadorama, Uzala, Diklu,
28. Obala, Abimaele, Šebu,
29. Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi.
30. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě.
31. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností.
32. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země.

  Genesis (10/50)