Genesis (1/50)  

1. Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
2. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
3. Bůh řekl: "Ať je světlo!" - a bylo světlo.
4. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy.
5. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první.
6. Bůh řekl: "Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!"
7. Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou - a stalo se.
8. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý.
9. Bůh řekl: "Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!" - a stalo se.
10. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré.
11. Tehdy Bůh řekl: "Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se.
12. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré.
13. Byl večer a bylo ráno, den třetí.
14. Bůh řekl: "Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;
15. budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se.
16. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.
17. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,
18. aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré.
19. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
20. Bůh řekl: "Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!"
21. Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré.
22. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi."
23. Byl večer a bylo ráno, den pátý.
24. Bůh řekl: "Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se.
25. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.
26. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."
27. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.
28. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi."
29. Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm.
30. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se.
31. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

      Genesis (1/50)