Galatians (5/6)  

1. V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.
2. Já Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu!
3. Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon.
4. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti!
5. My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry.
6. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou.
7. Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy?
8. Ty přesvědčivé řeči nejsou od Toho, který vás povolává.
9. Trocha kvasu prokvasí celé těsto!
10. Jsem si o vás v Pánu jist, že se nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu, ať je to kdokoli.
11. Bratři, jestli i já dosud kážu obřízku, proč jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak nebudil už žádné pohoršení.
12. Ať se ti, kdo vás navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezat!
13. Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte.
14. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe."
15. Když ale jeden druhého koušete a žerete, pozor, ať se navzájem nerozsápete!
16. Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.
17. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete.
18. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
19. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost,
20. modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty,
21. závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
22. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23. mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
24. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony.
25. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.
26. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.

  Galatians (5/6)