Ezra (8/10)  

1. Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu:
2. Ze synů Pinchasových: Geršom; ze synů Itamarových: Daniel; ze synů Davidových: Chatuš,
3. syn Šekaniášův; ze synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů;
4. ze synů Pachat-moábových: Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužů;
5. ze synů Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužů;
6. ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním 50 mužů;
7. ze synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů;
8. ze synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a s ním 80 mužů;
9. ze synů Joábových: Obadiáš, syn Jechielův, a s ním 218 mužů;
10. ze synů Baniho: Šelomit, syn Josifiášův, a s ním 160 mužů;
11. ze synů Bebajových: Zachariáš, syn Bebajův, a s ním 28 mužů;
12. ze synů Azgadových: Jochanan, syn Hakatanův, a s ním 110 mužů;
13. ze synů Adonikamových jmenovitě: Elifelet, Jehiel, Šemajáš a s nimi dalších 60 mužů;
14. ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů.
15. Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel.
16. Svolal jsem tedy vůdce Eliezera, Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba, Elnatana, Nátana, Zachariáše a Mešulama spolu s učeným Jojaribem a Elnátanem
17. a poslal jsem je za Idem, představeným levitů v Kasifii. Poučil jsem je, co říci Idovi a jeho bratrům, chrámovým sluhům v Kasifii: Ať nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha.
18. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů Machliho, syna Leviho, syna Izraelova, nám poslali Šerebiáše, velmi schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct.
19. Ze synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20.
20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu.
21. Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek.
22. Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí."
23. Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha, a vyslyšel nás.
24. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset jejich bratrů.
25. Navážil jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael.
26. Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra, 100 talentů stříbrného náčiní, 100 talentů zlata,
27. 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi vzácné jako zlato.
28. Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a stříbro je dobrovolný dar Hospodinu, Bohu vašich otců.
29. Pečlivě je střežte, dokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu."
30. Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha.
31. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči.
32. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali.
33. Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a Eleazarovi, synu Pinchasovu, za přítomnosti levitů Jozabada, syna Ješuova, a Noadiáše, syna Binuiho.
34. Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány.
35. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů jako oběť za hřích. To vše přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu.
36. Královským satrapům a zaeufratským hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali.

  Ezra (8/10)