Ezra (2/10)  

1. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku
2. pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Serajáše, Reelajáše, Mordechaje, Bilšana, Mispara, Bigvaje, Rechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu:
3. synové Parošovi 2 172
4. synové Šefatiášovi 372
5. synové Arachovi 775
6. synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 812
7. synové Elamovi 1 254
8. synové Zatuovi 945
9. synové Zakajovi 760
10. synové Baniho 642
11. synové Bebajovi 623
12. synové Azgadovi 1 222
13. synové Adonikamovi 666
14. synové Bigvajovi 2 056
15. synové Adinovi 454
16. synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98
17. synové Becajovi 323
18. synové Jorovi 112
19. synové Chašumovi 223
20. synové Gibarovi 95
21. obyvatelé Betléma 123
22. muži z Netofu 56
23. muži z Anatotu 128
24. obyvatelé Azmavetu 42
25. obyvatelé Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743
26. obyvatelé Rámy a Geby 621
27. muži z Michmasu 122
28. muži z Bet-elu a Aje 223
29. obyvatelé Nebó 52
30. obyvatelé Magbiše 156
31. obyvatelé jiného Elamu 1 254
32. obyvatelé Charimu 320
33. obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 725
34. obyvatelé Jericha 345
35. obyvatelé Senay 3 630.
36. Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973
37. synové Imerovi 1 052
38. synové Pašchurovi 1 247
39. synové Charimovi 1 017.
40. Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodaviášových 74
41. zpěváci, synové Asafovi 128
42. strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi, celkem 139.
43. Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,
44. synové Kerosovi, synové Siahovi, synové Padonovi,
45. synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Akubovi,
46. synové Chagabovi, synové Šalmajovi, synové Chananovi,
47. synové Gidelovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,
48. synové Recinovi, synové Nekodovi, synové Gazamovi,
49. synové Uzovi, synové Paseachovi, synové Besajovi,
50. synové Asnovi, synové Meunitů, synové Nefusitů,
51. synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,
52. synové Baclutovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,
53. synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,
54. synové Neciachovi, synové Chatifovi.
55. Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Perudovi,
56. synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,
57. synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amiho.
58. Chrámových sluhů a synů Šalomounových služebníků celkem 392.
59. Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:
60. Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 652.
61. Z kněží to byli: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jeho jméno).
62. Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni.
63. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim.
64. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob.
65. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvaček.
66. Měli 736 koní, 245 mezků,
67. 435 velbloudů a 6 720 oslů.
68. Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě.
69. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských suknic.
70. Kněží, levité, někteří z lidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech.

  Ezra (2/10)