Ezra (10/10)    

1. Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni usedavě plakali.
2. Tu k Ezdrášovi promluvil Šechaniáš, syn Jechielův ze synů Elamových: "Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však má Izrael ještě naději.
3. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho Boha. Ať se stane podle Zákona.
4. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!"
5. Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli,
6. Ezdráš odešel od Božího chrámu do komory Jochanana, syna Eliašibova. Jak tam odešel, nic nejedl ani nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilců.
7. Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, ať se všichni navrátilci shromáždí v Jeruzalémě.
8. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů propadne všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění navrátilců.
9. Během tří dnů se všichni muži z Judy a Benjamína sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se - kvůli té věci i kvůli dešti.
10. Tu povstal kněz Ezdráš a promluvil k nim: "Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřili a rozmnožili jste vinu Izraele.
11. Proto teď Hospodinu, Bohu svých otců, přiznejte pravdu. Splňte jeho vůli a oddělte se od okolních národů i od těch cizinek."
12. Celé shromáždění odpovědělo hlasitým voláním: "Ano! Musíme udělat, co říkáš.
13. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to zvládnout za den nebo dva. Té věci se dopustilo příliš mnoho z nás.
14. Ať tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, ať se sem v určený čas dostaví se stařešiny a správci příslušného města, aby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál."
15. Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy, za podpory levitů Mešulama a Šabataje.
16. Ostatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili.
17. Sňatky všech mužů s cizinkami řešili až do prvního dne prvního měsíce.
18. Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži: Kněží: Ze synů Jošuy, syna Jocadakova, a jeho bratrů: Maasejáš, Eliezer, Jarib, Gedaliáš.
19. (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.)
20. Ze synů Imerových: Chanani, Zebadiáš.
21. Ze synů Charimových: Maasejáš, Eliáš, Šemajáš, Jechiel, Uziáš.
22. Ze synů Pašchurových: Eljoenaj, Maasejáš, Izmael, Netanel, Jozabad, Elasa.
23. Levité: Jozabad, Šimei, Kelajáš (čili Kelíta), Petachiáš, Juda, Eliezer.
24. Zpěváci: Eliašib. Chrámová stráž: Šalum, Telem, Uri.
25. Ostatní Izrael: Ze synů Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš, Mijamin, Eleazar, Malkiáš, Benajáš.
26. Ze synů Elamových: Mataniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremot, Eliáš.
27. Ze synů Zatuových: Eljoenaj, Eliašib, Mataniáš, Jeremot, Zabad, Aziza.
28. Ze synů Bebajových: Jochanan, Chananiáš, Zabaj, Atlaj.
29. Ze synů Baniho: Mešulam, Maluch, Adajáš, Jašub, Šeal, Jeramot.
30. Ze synů Pachat-moábových: Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš, Mataniáš, Becaleel, Binui, Menaše.
31. Ze synů Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiáš, Šemajáš, Šimeon,
32. Benjamín, Maluch, Šemariáš.
33. Ze synů Chašumových: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menaše, Šimei.
34. Ze synů Baniho: Maadaj, Abram, Uel,
35. Benajáš, Bediáš, Keluhu,
36. Vaniáš, Meremot, Eliašib,
37. Mataniáš, Matenaj, Jaasaj.
38. Ze synů Binuiho: Šimei,
39. Šelemiáš, Nátan, Adajáš,
40. Machnadbaj, Šašaj, Šaraj,
41. Azarel, Šelemiáš, Šemariáš,
42. Šalum, Amariáš, Josef.
43. Ze synů Nebových: Jehiel, Matitiáš, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benajáš.
44. Ti všichni se oženili s cizinkami a někteří s nimi měli i děti.

  Ezra (10/10)