Ezekiel (9/48)  

1. Potom hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!"
2. A hle - od Horní brány, obrácené na sever, přišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v plátěném rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišli a stanuli u bronzového oltáře.
3. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku.
4. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin, "a označ znamením na čele ty, kteří sténají a naříkají nad všemi ohavnostmi, které se ve městě páchají."
5. Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijte! Nemějte slitování, nešetřete je.
6. Staré i mladé, dívky, ženy i děti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od mé svatyně." Začali tedy od stařešinů před chrámem.
7. "Poskvrňte chrám!" řekl jim. "Naplňte nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli.
8. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?"
9. Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž: ‚Hospodin zemi opustil. Hospodin to nevidí.'
10. Proto se neslituji a nebudu je šetřit. Obrátím jim jejich cesty na hlavy."
11. A hle - ten muž oděný plátnem a s psacím náčiním po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal."

  Ezekiel (9/48)