Ezekiel (48/48)    

1. Toto jsou jména kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát až k Chacar-enanu (což je území Damašku, s nímž na severu sousedí Chamát) bude mít od východu až na západ svůj podíl Dan.
2. Vedle Danova území bude mít od východu až na západ svůj podíl Ašer.
3. Vedle Ašerova území bude mít od východu až na západ svůj podíl Neftalí.
4. Vedle území Neftalího bude mít od východu až na západ svůj podíl Manases.
5. Vedle území Manasese bude mít od východu až na západ svůj podíl Efraim.
6. Vedle Efraimova území bude mít od východu až na západ svůj podíl Ruben.
7. Vedle Rubenova území bude mít od východu až na západ svůj podíl Juda.
8. Vedle Judova území bude od východu až na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako ostatní od východu až na západ. Uprostřed něj bude svatyně.
9. Díl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký.
10. Tento svatý podíl připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký. Uprostřed něj bude Hospodinova svatyně.
11. Tento díl připadne posvěceným kněžím ze synů Sádokových, kteří drželi mou stráž a nepobloudili tak jako levité, když synové Izraele upadli do bludu.
12. Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento svatosvatý díl vedle území levitů.
13. Vedle kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Celkem to tedy bude 25 000 loktů na délku a 20 000 loktů na šířku.
14. Nic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převést, neboť je svatá Hospodinu.
15. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému užívání městu - pro zástavbu a volnou plochu. Město bude stát uprostřed
16. a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na severu, 4 500 loktů na jihu, 4 500 loktů na východě a 4 500 loktů na západě.
17. K městu bude přiléhat pruh volné země: 250 loktů na severu, 250 loktů na jihu, 250 loktů na východě a 250 loktů na západě.
18. Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu pracovníkům města.
19. Budou je obdělávat městští pracovníci ze všech izraelských kmenů.
20. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů. Tento čtverec vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně majetku města.
21. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu až k východní hranici a rovněž na západ od těch 25 000 loktů až k západní hranici. Obě tato území sousedící s kmenovými podíly budou patřit vládci a uprostřed nich bude svatý podíl s chrámovou svatyní.
22. Majetek levitů a majetek města tedy budou uprostřed majetku vládce, který se bude rozkládat mezi územími Judy a Benjamína.
23. A nyní zbývající kmeny: Od východu až na západ bude mít svůj podíl Benjamín.
24. Vedle Benjamínova území bude mít od východu až na západ svůj podíl Šimeon.
25. Vedle Šimeonova území bude mít od východu až na západ svůj podíl Isachar.
26. Vedle Isacharova území bude mít od východu až na západ svůj podíl Zabulon.
27. Vedle Zabulonova území bude mít od východu až na západ svůj podíl Gád.
28. Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka až ke Středozemnímu moři.
29. Toto je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich podíly, praví Panovník Hospodin.
30. Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů
31. budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána Rubenova, brána Judova a brána Leviho.
32. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova.
33. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a brána Zabulonova.
34. Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána Neftalímova.
35. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM.

  Ezekiel (48/48)