Ezekiel (42/48)  

1. Poté mě odvedl severním směrem na vnější nádvoří, kde mě přivedl k budově s místnostmi, jež stála na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné mohutné stavbě.
2. Podél severního průčelí, kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů.
3. Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění vnějšího nádvoří měla ochozy ve třech poschodích nad sebou.
4. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá chodba se vchody do místností.
5. Horní místnosti byly nejužší, protože ustupovaly ochozu více než spodní a prostřední místnosti budovy.
6. Místnosti byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké stály na nádvoří; proto se budova od země stupňovitě zužovala od spodních místností přes ty prostřední.
7. Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto místností v délce 50 loktů,
8. a protože místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby.
9. Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo z vnějšího nádvoří.
10. Její šířka byla dána zdí, která ji oddělovala od nádvoří. Směrem na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi.
11. Také ona měla vepředu chodbu. Všechno v ní vypadalo stejně jako u budovy na severní straně. Měly stejnou délku i šířku a stejné uspořádání všech vchodů a východů.
12. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do ní na východní straně vcházelo.
13. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svaté. Kněží, kteří přistupují k Hospodinu, tam jídají svatosvaté věci - moučné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění - a také tam svatosvaté věci ukládají, neboť je to svaté místo.
14. Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž svatá. Než přijdou k místu určenému pro lid, převléknou se do jiných šatů."
15. Když dokončil měření uvnitř chrámového okrsku, odvedl mě východní branou ven, aby jej přeměřil kolem dokola.
16. Měřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče.
17. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče.
18. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče.
19. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče.
20. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného.

  Ezekiel (42/48)