Ezekiel (4/48)  

1. "Synu člověčí, vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém.
2. Potom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep, rozmísti proti němu jednotky a rozestav kolem něj beranidla.
3. Potom si vezmi železnou pánev, postav ji jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na ně svůj pohled, ať je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele.
4. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, poneseš jejich vinu.
5. Odpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů.
6. Až ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok.
7. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu.
8. Já tě tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok, dokud neuplynou dny tvého obléhání.
9. Vezmi pšenici, ječmen, fazole, čočku, proso a špaldu a všechno to nasyp do jedné nádoby. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku, si z toho budeš připravovat jídlo: budeš ho jíst 390 dnů.
10. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas.
11. K pití si odměříš šestinu hinu vody a budeš ji pít pravidelně ve stejný čas.
12. Jez to jako ječné placky; před jejich očima si to opékej na lidských lejnech.
13. Právě tak," řekl Hospodin, "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!"
14. "Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil! Odmalička až doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani rozsápaného! Nikdy jsem nevzal do úst žádnou ohavnost!"
15. "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo na nich."
16. "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na příděl a v úzkostech. I vodu budou mít odměřenou a pít ji budou v hrůze,
17. protože bude takový nedostatek chleba a vody. Jeden jako druhý budou zděšeni a budou skomírat svými vinami."

  Ezekiel (4/48)