Ezekiel (39/48)  

1. "Synu člověčí, prorokuj proti Gogovi a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, já jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu!
2. Přivedu si tě. Přitáhnu tě a vyvleču z dalekého severu a zavedu tě na hory Izraele,
3. kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám vypadnout z pravice.
4. Na izraelských horách padneš se všemi svými vojsky, s národy, které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř.
5. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník Hospodin.
6. Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.
7. Uprostřed svého lidu Izraele zjevím své svaté jméno a už nikdy nedopustím, aby bylo znesvěceno. Tehdy národy poznají, že já Hospodin jsem Svatý v Izraeli.
8. Hle - už to přichází, už se to děje, praví Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem mluvil.
9. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, luky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let.
10. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích, protože budou topit zbraněmi. Oberou o kořist ty, kdo je obírali, a vyplení ty, kdo je plenili, praví Panovník Hospodin.
11. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ od moře. Tak se ten průsmyk zatarasí, neboť v něm pohřbí Goga se všemi jeho hordami, a nazvou jej Ge-hamon Gog, Údolí hordy Gogovy.
12. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem.
13. Všichni obyvatelé země je budou pohřbívat a získají si tím pověst v den, kdy se oslavím, praví Panovník Hospodin.
14. Muži k tomu určení budou stále procházet zemí a spolu s ostatními budou pohřbívat ostatky ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají.
15. Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle ní znamení, aby ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu
16. (kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna.
17. Synu člověčí, tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte sem! Sejděte se ze všech stran k obětní hostině, kterou pro vás připravím, k veliké obětní hostině na horách Izraele. Budete žrát maso a chlemtat krev.
18. Budete žrát maso hrdinů a chlemtat krev světových vládců - samých beranů, jehňat, kozlů a býků vypasených v Bášanu.
19. Na obětní hostině, kterou pro vás připravím, budete žrát tuk, až budete plní, a budete pít krev až k opití.
20. U mého stolu se nasytíte koni i jezdci, hrdiny i všemi válečníky, praví Panovník Hospodin.
21. Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj soud a jak na ně položím svou ruku.
22. Od toho dne nadále bude dům Izraele vědět, že já jsem Hospodin, jejich Bůh.
23. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečem.
24. Naložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za své hříchy zasloužili - skryl jsem svoji tvář před nimi.
25. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Teď už přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím.
26. Uvědomí si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil.
27. Až je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich nepřátel, prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů.
28. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh - ačkoli jsem je vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím do vlasti a žádného z nich už nenechám ve vyhnanství.
29. Už před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin."

  Ezekiel (39/48)