Ezekiel (27/48)  

1. Dostal jsem slovo Hospodinovo:
2. "Synu člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem.
3. Řekni té bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak praví Panovník Hospodin. Říkal jsi, Týre: ‚Jsem dokonalý v kráse!'
4. Tvé panství sahá daleko do moře, dokonale krásně jsi vystavěn.
5. Tvá prkna vyrobili z hermonských cypřišů, na tvůj stěžeň vzali cedr z Libanonu,
6. tvá vesla zhotovili z bášanských dubů, z kyperských jedlí a slonoviny udělali palubu.
7. Plachtu máš z pestrého kmentu z Egypta, slouží ti jako zástava, purpur a šarlat tě přikrývá z břehů elišského ostrova.
8. Sidonci a Arvaďané jsou tví veslaři, mořští vlci z Týru tví kormidelníci.
9. Z Byblosu máš zkušené řemeslníky, aby opravovali tvé trhliny. Všechny mořské lodi a jejich posádky kotví u tebe, aby tvé zboží nabrali.
10. Válečníci z Persie, Lydie i Libye bojují za tebe. Své štíty a přilby zavěsili na tobě, aby přispěli ke tvé nádheře.
11. Muži z Arvadu a Kilikie stojí dokola na tvých zdech, tvé bašty střeží Gamaďané. Své pavézy zavěsili na tvých zdech ke tvé dokonalé kráse.
12. Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo a cín.
13. Řecko, Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí otroky a bronzovými nástroji.
14. Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřežení a mezky.
15. Rhodští muži s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovy; platí ti ebenovým dřevem a sloními kly.
16. Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem, purpurem, vyšívanými látkami, kmentem, korály a rubíny.
17. Juda a Izrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medem, olejem a balzámy.
18. Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého bohatství; nabízí chelbonské víno, sacharskou vlnu
19. a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zboží; platí i kovaným železem, kasií a skořicí.
20. Dedan s tebou obchoduje sedlovými pokrývkami pro jízdu.
21. Arabové a všichni kedarští princové jsou tvými zákazníky; platí ti jehňaty, kozly a berany.
22. Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí zlatem, drahokamy a nejvzácnějšími balzámy.
23. Cháran, Kanne, Eden i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody;
24. obchodují s tebou vzácnými látkami, purpurovými plášti s výšivkami, pestrými koberci a pevně tkanými šňůrami.
25. Zámořské lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen.
26. Na hlubinu zavezli tě tvoji veslaři, uprostřed moře budeš východním větrem roztříštěn!
27. Tvé jmění, zboží i zásoby, tví lodníci i kormidelníci, ti, kdo opravují tvé trhliny, všichni tví obchodníci a vojáci, všichni ti, kdo k tobě patřili, se vprostřed moře utopí v den tvé záhuby.
28. I břehy pevniny se zachvějí, až tví námořníci spustí křik.
29. Všichni veslaři své lodě opustí, lodníci i všichni kormidelníci stanou na zemi.
30. Hlasitě se dají do křiku, hořce zaúpějí nad tebou, prachem si hlavu posypou, svíjet se budou v popelu.
31. Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad tebou a trpce se dají do křiku.
32. Spustí nad tebou truchlivý žalozpěv a zazpívají o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobný, zničenému uprostřed moří?'
33. Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národy; množstvím tvého přepychového zboží králové země bohatli.
34. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili, klesli do hlubin.
35. Všichni obyvatelé pobřeží jsou z tebe zděšeni, jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemi.
36. Obchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčí. Budeš odstrašujícím znamením - zanikneš navěky!"

  Ezekiel (27/48)