Ezekiel (18/48)  

1. Dostal jsem slovo Hospodinovo:
2. "Co je to s vámi, že o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'?
3. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví už v Izraeli říkat nebudete.
4. Hle - mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší.
5. Někdo je třeba spravedlivý a jedná poctivě a spravedlivě:
6. Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí,
7. nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým,
8. nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, odvrací ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí,
9. řídí se mými pravidly a věrně dodržuje mé zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin.
10. Zplodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoli z těch věcí,
11. kterých se on sám varoval: Hoduje v náhorních svatyních, manželku svého bližního zneuctí,
12. ubližuje chudým a ubohým, přivlastňuje si, co mu nepatří, nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti,
13. půjčuje jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový má snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě zemře; jeho krev ulpí na něm.
14. Třeba však zplodí syna, který vidí všechny hříchy, které jeho otec páchá, prohlédne a začne jednat jinak:
15. Nehoduje v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí,
16. nikomu nechce ublížit, nebere nic do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovým a dává šaty nahým,
17. vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, plní mé zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít!
18. Jeho otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem špatnosti.
19. Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?' - Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval má pravidla a plnil je, takový jistě bude žít.
20. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy. Spravedlivému se bude počítat jeho spravedlnost a ničemovi jeho ničemnost.
21. Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat všechna má pravidla a jednat poctivě a spravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude žít!
22. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít.
23. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil?
24. Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude jako ničema páchat bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - má snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou vzpomenuty. Zemře za to, jak byl nevěrný, za hřích, kterého se dopustil.
25. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyš, dome izraelský: Já že jsem ve svém jednání vrtkavý? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání?
26. Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a páchá bezpráví, musí zemřít. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil.
27. Když se ničema odvrátí od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít.
28. Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít.
29. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Já že jsem ve svém jednání vrtkavý, dome izraelský? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání?
30. Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, ať vás ta vina nezničí!
31. Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský?
32. Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!"

  Ezekiel (18/48)