Ezekiel (15/48)  

1. Dostal jsem slovo Hospodinovo:
2. "Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům?
3. Dá se z jejího dřeva něco užitečného vyrobit? Udělají z něj aspoň kolík, na který se dá něco zavěsit?
4. Hle - hází se do ohně ke spálení. Shoří oba jeho konce a i střed ohoří. K jakému užitku se dá použít?
5. Hle - ani když bylo celé, nedalo se z něj nic vyrobit. Co teprve, když je ohořelé a spálené! K čemu se ještě dá použít?
6. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma.
7. Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili, oheň je stráví. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin - až se proti nim postavím tváří.
8. Tu zemi zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví Panovník Hospodin."

  Ezekiel (15/48)