Ezekiel (10/48)  

1. Podíval jsem se a hle - nad klenbou nad hlavami cherubů bylo cosi jako safírový trůn.
2. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma očima vešel.
3. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ně ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblak.
4. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře Hospodinovy slávy.
5. Šelest cherubích křídel se rozléhal až k vnějšímu nádvoří - znělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh.
6. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi ně a postavil se ke kolu.
7. Jeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného plátnem. Ten ho vzal a odešel.
8. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.)
9. Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla čtyři kola, u každého cheruba po jednom kole. Napohled se ta kola třpytila jako kámen chrysolit.
10. Všechna čtyři se podobala jedno druhému, jakoby vždy bylo kolo uprostřed kola.
11. Když se pohybovala, mohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela. Kamkoli se obrátila hlava, tam jela kola a cestou nezatáčela.
12. Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako ta čtyři kola.
13. Zaslechl jsem, že se ta kola nazývají Soukolí.
14. Každý z nich měl čtyři tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská, třetí byla tvář lví a čtvrtá byla tvář orlí.
15. Vtom se cherubové zvedli. Byli to tytéž bytosti, které jsem spatřil u průplavu Kebar.
16. Když se cherubové pohybovali, hýbala se kola s nimi, a když cherubové zvedli křídla, aby se vznesli nad zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich.
17. Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života.
18. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu a stanula nad cheruby.
19. Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi.
20. Byly to tytéž bytosti, které jsem spatřil pod Bohem Izraele u průplavu Kebar, a poznal jsem, že to byli cherubové.
21. Každý z nich měl čtyři tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským rukám.
22. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u průplavu Kebar. Všichni se pohybovali přímo vpřed.

  Ezekiel (10/48)