Exodus (8/40)  

1. Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'"
2. A když Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žáby a pokryly celou egyptskou zem.
3. Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem.
4. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, ať mě i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby obětovali Hospodinu."
5. Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to má být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jen v Nilu."
6. "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš!
7. Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu."
8. Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu ohledně těch žab, kterými faraona postihl.
9. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i na polích pošly.
10. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch.
11. Když ale farao pocítil úlevu, znovu se zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je.
12. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, ať se po celé egyptské zemi promění v komáry!"
13. A tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s ní do prachu, a lidi i dobytek obsypali komáři. Veškerý prach v celé egyptské zemi se proměnil v komáry!
14. Také věštci se pokoušeli svými kouzly vyvést z prachu komáry, ale nemohli. Když byli lidé i dobytek pokryti komáry,
15. řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je.
16. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a až farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili.
17. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy!
18. V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že já Hospodin jsem přítomen v této zemi,
19. učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'"
20. A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá mračna much. Celá země byla zamořena mouchami.
21. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!"
22. "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost?
23. Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám přikázal."
24. Farao tedy řekl: "Dobrá, propustím vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za mě."
25. Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid už zítra. Ať se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a nepropustit lid, aby obětoval Hospodinu."
26. Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu.
27. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná.
28. I tentokrát se však farao zatvrdil a lid nepropustil.
29. - - -
30. - - -
31. - - -
32. - - -

  Exodus (8/40)