Exodus (7/40)  

1. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem.
2. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země.
3. Já však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi množit svá znamení a divy.
4. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne má ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů.
5. Až na Egypt dolehne má ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že já jsem Hospodin."
6. Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal.
7. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři.
8. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl:
9. "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.'"
10. A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada.
11. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci dokázali svými čáry totéž.
12. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole spolykala.
13. Farao byl ale neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je.
14. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid.
15. Ráno jdi za ním. Až půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s sebou tu hůl, která se proměnila v hada,
16. a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, mě k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, až dosud jsi nechtěl uposlechnout.
17. Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že já jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev.
18. Ryby, které jsou v Nilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se jí Egypťané budou štítit napít.'"
19. Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, ať vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským vodám - k jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - ať se promění v krev! Po celé egyptské zemi bude krev, dokonce i ve džberech a džbánech."
20. Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když jí před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev.
21. Ryby, které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se jí napít. Po celé egyptské zemi byla krev.
22. Egyptští věštci ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je.
23. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci.
24. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít.
25. Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, <V 7:26> Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. <V 7:27> Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! <V 7:28> Nil bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. <V 7:29> I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'"

  Exodus (7/40)