Exodus (6/40)  

1. Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!"
2. Bůh promluvil k Mojžíšovi: "Já jsem Hospodin.
3. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí, a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin.
4. Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci.
5. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl jsem si svou smlouvu.
6. Proto řekni synům Izraele: ‚Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím vás z jejich otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudy.
7. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských robot.
8. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. Já jsem Hospodin.'"
9. Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli.
10. Hospodin tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu:
11. "Jdi, mluv k egyptskému králi faraonovi, ať propustí syny Izraele ze své země."
12. Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele mě neposlechli - jak by mě tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!"
13. Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, ať vyvedou Izraelity z Egypta.
14. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu, Checron a Karmi - to jsou Rubenovy rodiny.
15. Synové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny.
16. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let.
17. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami.
18. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let.
19. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí.
20. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let.
21. Synové Jisharovi: Korach, Nefeg a Zichri.
22. Synové Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri.
23. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, Abihua, Eleazara a Itamara.
24. Synové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny.
25. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách.
26. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem."
27. To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron.
28. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl:
29. "Já jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co já říkám tobě."
30. Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak mě farao bude poslouchat?"

  Exodus (6/40)