Exodus (5/40)  

1. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!"
2. Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina neznám a Izrael nepropustím!"
3. Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem."
4. Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!"
5. Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!"
6. Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu:
7. "Nedávejte už jim k výrobě cihel slámu jako dosud. Ať si ji jdou sbírat sami!
8. Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim neslevujte, vždyť zahálejí. To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!'
9. Zavalte ty mužské dřinou, ať mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!"
10. Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu.
11. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!"
12. A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu.
13. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako když byla sláma!"
14. Izraelští předáci, ustanovení faraonovými biřici, byli biti a vyslýcháni: "Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!"
15. Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými služebníky?
16. Tvoji služebníci nedostávají slámu, a přitom se nám říká: ‚Dělejte cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!"
17. Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak říkáte: ‚Pojďme obětovat Hospodinu.'
18. Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!"
19. Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: "Ať z vašich denních odvodů nechybí ani cihla!"
20. Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti.
21. Předáci jim řekli: "Ať na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč, kterým nás zahubí!"
22. Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi mě sem vůbec poslal?
23. Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"

  Exodus (5/40)