Exodus (40/40)    

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání.
3. Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou.
4. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany.
5. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěs.
6. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti.
7. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu.
8. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs.
9. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý.
10. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý.
11. Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, a tak je posvětíš.
12. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je vodou.
13. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu.
14. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice
15. a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství."
16. A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal.
17. Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen.
18. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy.
19. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
20. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji přikryl slitovnicí.
21. Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázal.
22. Před oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůl
23. a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázal.
24. Naproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu setkávání svícen
25. a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal.
26. Před oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář
27. a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal.
28. Ve vchodu do Příbytku pověsil závěs.
29. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal.
30. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání,
31. aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy.
32. Kdykoli vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal.
33. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil.
34. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva.
35. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva.
36. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty.
37. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli až do dne, kdy se vznesl.
38. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách.

  Exodus (40/40)