Exodus (39/40)  

1. Z modré, purpurové a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni. Připravili také svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
2. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu.
3. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modré, purpurové a šarlatové látky a do kmentu.
4. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen.
5. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
6. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele.
7. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
8. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně tkaný náprsník: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu.
9. Náprsník byl čtvercový; udělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď dlouhý a na píď široký.
10. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd,
11. v druhé řadě tyrkys, safír a jaspis,
12. ve třetí řadě opál, achát a ametyst,
13. ve čtvrté řadě chrysolit, onyx a beryl. V tomto pořadí byly kameny zasazeny do zlatých obrouček.
14. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti izraelských kmenů.
15. K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata.
16. Vyrobili také dvě zlaté obroučky a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku.
17. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích náprsníku.
18. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu.
19. Vyrobili také dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě.
20. Dále vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u jeho švu nad tkaným pásem efodu.
21. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
22. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky.
23. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby se netrhal.
24. Podél spodního lemu pláště udělali granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu.
25. Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu pláště:
26. zvonek a granátové jablko, zvonek a granátové jablko, po celém spodním lemu pláště, v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
27. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice,
28. kmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze soukaného kmentu
29. a vyšívanou šerpu ze soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
30. Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu.
31. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
32. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
33. Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky,
34. přikrývku z červeně barvených beraních kůží, přikrývku z odolných usní, zastírající oponu,
35. Truhlu svědectví, její tyče a slitovnici,
36. stůl a všechno jeho náčiní, chleby předložení,
37. svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke svícení,
38. zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu,
39. bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno náčiní, umyvadlo a jeho podstavec,
40. zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání,
41. bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby.
42. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
43. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.

  Exodus (39/40)