Exodus (35/40)  

1. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal.
2. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře.
3. V sobotní den nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků."
4. Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto:
5. Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo má ochotné srdce, ať přinese Hospodinu příspěvek - zlato, stříbro, bronz,
6. modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst,
7. červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo,
8. olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo,
9. onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.
10. Přijďte, všichni nadaní řemeslníci, a vyrobte vše, co Hospodin přikázal:
11. Příbytek, jeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky,
12. Truhlu, její tyče a slitovnici, zastírající oponu,
13. stůl, jeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení,
14. svícen, jeho náčiní a kahany, olej ke svícení,
15. kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do Příbytku,
16. oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a jeho podstavec,
17. zástěny nádvoří, jejich sloupy a patky, závěs pro bránu nádvoří,
18. kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana,
19. bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i roucha jeho synů ke konání kněžské služby."
20. Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla.
21. Potom přicházeli - každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha.
22. Přicházeli muži i ženy, každý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla, náušnice, prsteny, náramky a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato,
23. i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je.
24. Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby.
25. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment.
26. Všechny ženy, které cítily nutkání, také zručně spřádaly kozí srst.
27. Předáci obce přinášeli onyxové kameny a další drahokamy k posázení efodu a náprsníku,
28. také balzám a olej na svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného kadidla.
29. A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat.
30. Mojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda.
31. Naplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla,
32. aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu,
33. aby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo.
34. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi, synu Achisamachovu z pokolení Dan.
35. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a vyšívání modrých, purpurových a šarlatových látek i kmentu až po tkaní. Ovládají každé řemeslo a umí vymýšlet plány.

  Exodus (35/40)