Exodus (25/40)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné.
3. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz,
4. modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst,
5. červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo,
6. olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo,
7. onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.
8. Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich.
9. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu."
10. "Ať mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká.
11. Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec.
12. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém.
13. Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem;
14. tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit.
15. Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány.
16. Do té truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám.
17. Vyrobíš k ní také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká.
18. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice:
19. jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích.
20. Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici.
21. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám.
22. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele."
23. "Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký.
24. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec.
25. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem ní další zlatý věnec.
26. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou.
27. Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit.
28. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit.
29. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata.
30. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení."
31. "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy.
32. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé.
33. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.
34. Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy.
35. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další - takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.
36. Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.
37. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu.
38. Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky.
39. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu čistého zlata.
40. Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře."

  Exodus (25/40)