Exodus (22/40)  

1. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví.
2. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí nahradit škodu. Jestliže nemá čím, bude za svou krádež prodán.
3. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - ať býk, osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně.
4. Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze své vinice.
5. Když vypukne oheň a zachvátí křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo celé pole, musí ten, kdo požár způsobil, nahradit škodu.
6. Když někdo svěří svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen, nahradí to dvojnásobně.
7. Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního.
8. V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, ať přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten dá svému bližnímu dvojnásobnou náhradu.
9. Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno,
10. rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojde.
11. Jestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane náhradu.
12. Jestliže bylo rozsápáno, ať přinesou důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude.
13. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho majitel, musí je nahradit.
14. Jestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže bylo najaté, je to zahrnuto v ceně."
15. "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s ní, musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu.
16. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit stříbro ve výši panenského věna.
17. Čarodějnici nenech naživu.
18. Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřít.
19. Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě.
20. Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě!
21. Nikdy neubližuj vdově ani sirotku.
22. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a já jejich volání jistě vyslyším.
23. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci.
24. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu jako lichvář, neukládej mu úrok.
25. Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce.
26. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal? Až ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý.
27. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej.
28. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně.
29. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně.
30. Buďte pro mě svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu."
31. - - -

  Exodus (22/40)