Exodus (20/40)  

1. Bůh promluvil všechna tato slova:
2. "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
3. Neměj žádné bohy kromě mne.
4. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
5. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,
6. a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
7. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
8. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.
9. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,
10. ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách.
11. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
12. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
13. Nezabíjej.
14. Necizolož.
15. Nekraď.
16. Nelži o svém bližním.
17. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic."
18. Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál
19. a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale ať s námi nemluví Bůh, ať nezemřeme!"
20. Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili."
21. Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh.
22. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe.
23. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata.
24. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti.
25. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš jej.
26. Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota.

  Exodus (20/40)