Exodus (2/40)  

1. Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou.
2. Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala.
3. A když už ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku, vymazala ji dehtem a smolou a vložila dítě do ní. Ošatku pak vložila do rákosí u břehu Nilu
4. a chlapcova sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co se s ním bude dít.
5. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ať ji vytáhne.
6. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta soucitem řekla: "To musí být jedno z hebrejských dětí."
7. Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?"
8. "Ano, přiveď!" odpověděla jí faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte.
9. Faraonova dcera jí řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a já ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je.
10. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody."
11. Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů.
12. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku.
13. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?"
14. Ten opáčil: "Kdo tě udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš mě snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o tom už ví!"
15. Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u studny.
16. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce,
17. přicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za ně postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce.
18. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když se vrátily.
19. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu a napojil ovce!"
20. "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!"
21. Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu.
22. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi."
23. Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému zotročení sténali a úpěli a jejich křik o pomoc stoupal z jejich zotročení k Bohu.
24. A Bůh uslyšel jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem.
25. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl.

  Exodus (2/40)