Exodus (19/40)  

1. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj.
2. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře.
3. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z té hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:
4. ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě.
5. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně,
6. ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele."
7. Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal.
8. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi.
9. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, já k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu.
10. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. Ať si vyperou šaty
11. a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj.
12. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít,
13. ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. Ať už to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve až zazní dlouhé troubení rohu."
14. Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty.
15. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku."
16. Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl.
17. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory.
18. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala.
19. Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem.
20. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil.
21. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, ať se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo.
22. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, ať se posvětí, aby se na ně Hospodin neobořil."
23. "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'"
24. "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid ať se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na ně neobořil."
25. Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.

  Exodus (19/40)