Exodus (18/40)  

1. Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta.
2. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě
3. spolu s jejími dvěma syny. První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi."
4. Druhý se jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil mě před faraonovým mečem."
5. Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory.
6. Vzkázal Mojžíšovi: "Já, tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny."
7. Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu.
8. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil.
9. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky Egypťanů.
10. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona!
11. Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali."
12. Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a hodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem.
13. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána až do večera.
14. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?"
15. Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha.
16. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a já soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny."
17. Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré.
18. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš.
19. Proto mě teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci.
20. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat.
21. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí úplatky. Ty nad nimi ustanov jako správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti.
22. Oni ať běžně soudí lid. Každou větší věc ať přednesou tobě, ale každou menší věc ať soudí sami. Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou!
23. Uděláš-li to, budeš moci obstát, až ti Bůh dá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji."
24. Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl.
25. Mojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti.
26. Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami.
27. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země.

  Exodus (18/40)