Exodus (1/40)  

1. Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou:
2. Ruben, Šimeon, Levi a Juda,
3. Isachar, Zabulon a Benjamín,
4. Dan a Neftalí, Gád a Ašer.
5. Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef už byl v Egyptě.
6. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení.
7. Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země.
8. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa.
9. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!
10. Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!"
11. Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses.
12. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza,
13. a tak je začali nemilosrdně zotročovat.
14. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší té dřiny je nemilosrdně nutili.
15. Egyptský král tehdy řekl hebrejským porodním bábám (z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua):
16. "Až budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít."
17. Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl egyptský král, a nechávaly chlapce naživu.
18. Egyptský král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!"
19. Porodní báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, už mají po porodu."
20. Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se množil a velmi se rozmáhal.
21. A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny.
22. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!"

      Exodus (1/40)