Esther (6/10)  

1. Té noci král nemohl spát. Rozkázal tedy, ať mu přinesou kroniku říšských záznamů. Když z ní králi předčítali,
2. narazili na zápis o tom, jak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské eunuchy ze strážců prahu, kteří se chystali vztáhnout ruku na krále Xerxe.
3. Král se otázal: "Jak za to byl Mordechaj vyznamenán a povýšen?" "Vůbec nijak," odpověděli panoši obsluhující krále.
4. "Je někdo v předsálí?" zeptal se král. (Do vnějšího předsálí královských komnat právě přišel Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl, který pro něj připravil.)
5. "Ano, v předsálí čeká Haman," odpověděli panošové králi. "Ať vejde," řekl král.
6. Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se má udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než mě?"
7. a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat,
8. ať přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na kterém jezdí král, s královskou korunou na hlavě.
9. To roucho i koně ať svěří některému z králových nejvznešenějších velmožů. Ať je to roucho oblečeno tomu, koho král chce vyznamenat; ať je na tom koni proveden po náměstí a ať se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat!'"
10. "Rychle vezmi to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského kancléřství. Dej pozor, ať nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš."
11. A tak Haman vzal to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat."
12. Mordechaj se pak vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou.
13. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i jeho žena Zereš: "Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně."
14. Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili královi eunuchové a spěšně Hamana odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester.

  Esther (6/10)