Ephesians (6/6)    

1. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné.
2. "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením:
3. "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi."
4. Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.
5. Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista.
6. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.
7. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem.
8. Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný.
9. Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.
10. Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.
11. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
12. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.
13. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
14. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a
15. obuti připraveností kázat evangelium pokoje.
16. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.
17. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.
18. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
19. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia
20. (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.
21. Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu.
22. Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce.
23. Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista.
24. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.

  Ephesians (6/6)