Ephesians (5/6)  

1. Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem
2. a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
3. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté.
4. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění.
5. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.
6. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
7. Nemějte s takovými nic společného.
8. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla,
9. neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě.
10. Rozlišujte, co se líbí Pánu;
11. neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.
12. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit.
13. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo
14. a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!"
15. Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.
16. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.
17. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.
18. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem.
19. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu.
20. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
21. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.
22. Manželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu.
23. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem.
24. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům.
25. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni,
26. aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova,
27. aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoli poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony.
28. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe.
29. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev.
30. Jsme přece údy jeho těla.
31. "Proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem."
32. Toto je veliké tajemství; já však mluvím o Kristu a o církvi.
33. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena ať má svého manžela v úctě.

  Ephesians (5/6)