Ephesians (3/6)  

1. Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás pohany.
2. Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás,
3. když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve.
4. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství,
5. které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům:
6. že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši.
7. Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí.
8. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství
9. a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.
10. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost.
11. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu -
12. v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou.
13. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.
14. Proto klekám na kolena před Otcem,
15. jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi.
16. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru.
17. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce,
18. abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka,
19. a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
20. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.
21. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.

  Ephesians (3/6)